Akademia menedżera

Akademia Lidera

praktyczny trening menedżerski

jak osiągać ponadprzeciętne wyniki w obszarze zarządzania personelem

Zarządzanie personelem wymaga pełnego profesjonalizmu i bardzo wysoko rozwiniętych umiejętności psychospołecznych, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na cale biznesowe i rentowność przedsiębiorstwa. Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli, kierowników, menedżerów, oraz wszystkich osób zarządzających. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach menedżerskich w zakresie przywództwa i elastycznego zarządzania, prowadzenia rozmów oceniających, informacji zwrotnej oraz zarządzania i rozwiązywania konfliktów lub uporządkowania wiedzy osób, które już pełnią stanowiska kierownicze.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w zakresie skutecznego i zwinnego zarządzania personelem.

W ramach programu szkolenia dowiesz się i nauczysz:

 • jak przekazywać konstruktywną informację zwrotną

 • jak skutecznie delegować zadania

 • jak zwiększać samodzielność pracowników

 • jak budować autorytet szefa

 • jak skutecznie przygotować się do rozmów oceniająco-rozwojowych

 • jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach z pracownikami

 • jak asertywnie egzekwować zadania przy jednoczesnym rozwijaniu kreatywności pracowników

 • jak przełamywać opór i niechęć pracowników

 • jak zarządzać emocjami i opanować stres

 • jak odczytywać prawidłowo intencje pracowników

 • jak skutecznie budować partnerskie relacje

 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu

 • jak zadawać pytania, aby efektywnie zarządzać czasem

 • jak wzmacniać odpowiedzialność i rozwiązywać konflikty

 • jak podnosić motywację i zaangażowanie

 • jak skutecznie rekrutować pracowników o utrzymywać rotację na najniższym poziomie

 • jak zarządzać zespołem w sposób świadomy

 • jak optymalizować procesy w organizacji

 • jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji

 • jak skutecznie zarządzać zmianą

Podczas szkolenia przećwiczysz, rozwiniesz i wzmocnisz niezbędne umiejętności:

 • pewność siebie i odwagę

 • empatię

 • skuteczność

 • panowanie nad emocjami

 • samoświadomość biznesową

 • opanowanie

 • komunikację w tym umiejętność aktywnego słuchania

 • asertywność

 • uważność na proces

 • zrozumienie siebie

Dodatkowo

 • usystematyzujesz wiedzę

 • poznasz mechanizmy kierujące ludźmi

 • dostaniesz gotowe narzędzia w postaci algorytmów rozmów

 • dostaniesz informację zwrotną od trenerów i uczestników

 • skonfrontujesz wiedzę teoretyczną w praktycznym treningu

Metodyka:

Szkolenie wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę w zależności od stopnia zaawansowania uczestników, oraz długości procesu. Metody te pozwalają na czynny udział Uczestników w szkoleniu, oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia, refleksjami i wyciąganiem wniosków. Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania pomysłów zmian zachowań w swoich organizacjach tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych. Podczas szkolenia wykorzystuje się między innymi takie metody dydaktyczne jak:

 • ćwiczenia w grupach, parach, oraz indywidualnie
 • burze mózgów, dyskusje
 • praca ze zdjęciami i filmami
 • moderowane dyskusje grupowe
 • symulacyjne Gry Szkoleniowe
 • mini wykłady
 • praca z kamerą ( po wcześniejszej zgodzie )
 • praca z kartami
 • wymiana doświadczeń
 • informacje zwrotne
 • praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

Dzięki temu będziesz mieć możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej w praktycznym treningu.

W ramach projektu gwarantujemy :

Etap 1 Przygotowanie do projektu-audyt

1. Analizę potrzeb szkoleniowych – celem analizy jest zidentyfikowanie aktualnej sytuacji w organizacji. Analiza zazwyczaj odbywa się w miejscu pracy. Zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy badawcze z potencjalnymi uczestnikami szkolenia, oraz przełożonymi. Następnie zostanie przeprowadzona obserwacja pracy kupca bezpośrednio na stanowisku pracy, po której zostanie opracowany plan rozwojowy dla całej grupy, oraz indywidualny dla każdego uczestnika.

2. Określenie celów i korzyści biznesowych – jakie są oczekiwane efekty

3. Narzędzia komunikacji motywującej do planowanej zmiany

Etap 2 Szkolenie

4. Zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

Etap 3 Wdrożenie po szkoleniu

5. Narzędzia ewaluacji i raportowania projektu, w tym indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych wypełniony przez uczestnika szkolenia , który pozwoli wdrożyć nabytą wiedzę na stanowisko pracy, utrzymać zmianę, oraz osiągać zamierzone cele.

Dodatkowe wsparcie szkoleniowe:

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem również poza salą szkoleniową
 • segregator z materiałami merytorycznymi, oraz ćwiczeniami
 • materiały w wersji elektronicznej
 • nagrania i filmy z własnych wystąpień i prezentacji ( po wcześniejszym wyrażeniu zgody)
 • indywidulany plan działań wdrożeniowych wzmacniający nabytą wiedzę i wprowadzoną zmianę

Ostateczny plan szkolenia zostanie dopasowany i zaprojektowany po audycie wewnętrznym na bazie analizy potrzeb przeprowadzonej wewnątrz organizacji przed rozpoczęciem procesu.