Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe –

jak osiągać ponadprzeciętne wyniki w obszarze zakupów towaru i usług

Negocjacje zakupowe wymagają pełnego profesjonalizmu i bardzo wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych, ponieważ wpływają one bezpośrednio na cale biznesowe i rentowność przedsiębiorstwa.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w zakresie prowadzenia profesjonalnych negocjacji zakupowych.

W ramach programu szkolenia dowiesz się i nauczysz:

 • jak stosować najskuteczniejsze strategie i techniki negocjacyjne wpływające na przebieg rozmowy

 • jak efektywnie przygotowywać i planować negocjacje

 • jak skutecznie przygotować się do rozmów negocjacyjnych z dostawcami

 • jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach z dostawcą

 • jak asertywnie negocjować ceny na stanowisku kupca

 • jak dynamicznie kierować rozmową podczas negocjacji

 • jak przełamywać opór drugiej strony

 • jak zarządzać emocjami i opanować stres

 • jak skutecznie budować partnerskie relacje

 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów

 • jak zadawać pytania, aby poznać strategię partnera negocjacyjnego

 • nauczysz się praktycznych umiejętności niezbędnych do wypracowania korzystnych, wspólnych i trwałych rozwiązań dla obu stron

 • nauczysz się jak zamykać negocjacje

 • nauczysz się pokonywać obiekcje dostawców i zamieniać je na wartość dodaną dla siebie

Podczas szkolenia przećwiczysz i rozwiniesz niezbędne umiejętności na stanowisku kupca. Rozwiniesz i wzmocnisz:

 • pewność siebie i odwagę

 • empatię

 • panowanie nad emocjami

 • zdolność słuchania

 • samoświadomość biznesową

 • opanowanie

 • komunikację w tym umiejętność aktywnego słuchania

 • asertywność

 • negocjowanie

Metodyka:

Szkolenie wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę w zależności od stopnia zaawansowania uczestników, oraz długości procesu. Metody te pozwalają na czynny udział Uczestników w szkoleniu, oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia, refleksjami i wyciąganiem wniosków. Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania pomysłów zmian zachowań w swoich organizacjach tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych. Podczas szkolenia wykorzystuje się między innymi takie metody dydaktyczne jak:

ćwiczenia w grupach, parach, oraz indywidualnie
burze mózgów, dyskusje
praca ze zdjęciami i filmami
moderowane dyskusje grupowe
symulacyjne Gry Szkoleniowe
mini wykłady
praca z kamerą (po wcześniejszej zgodzie)
praca z kartami
wymiana doświadczeń
informacje zwrotne
praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

W ramach projektu gwarantujemy :

Etap 1 Przygotowanie do projektu-audyt

1. Analizę potrzeb szkoleniowych – celem analizy jest zidentyfikowanie aktualnej sytuacji w organizacji. Analiza zazwyczaj odbywa się w miejscu pracy. Zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy badawcze z potencjalnymi uczestnikami szkolenia, oraz przełożonymi. Następnie zostanie przeprowadzona obserwacja pracy kupca bezpośrednio na stanowisku pracy, po której zostanie opracowany plan rozwojowy dla całej grupy, oraz indywidualny dla każdego uczestnika.

2. Określenie celów i korzyści biznesowych – jakie są oczekiwane efekty

3. Narzędzia komunikacji motywującej do planowanej zmiany

Etap 2 Szkolenie

4. Zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

Etap 3 Wdrożenie po szkoleniu

5. Narzędzia ewaluacji i raportowania projektu, w tym indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych wypełniony przez uczestnika szkolenia , który pozwoli wdrożyć nabytą wiedzę na stanowisko pracy, utrzymać zmianę, oraz osiągać zamierzone cele.

Dodatkowe wsparcie szkoleniowe:

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem również poza salą szkoleniową

 • segregator z materiałami merytorycznymi, oraz ćwiczeniami

 • materiały w wersji elektronicznej

 • nagrania i filmy z własnych wystąpień i prezentacji ( po wcześniejszym wyrażeniu zgody)

 • Indywidulany plan działań wdrożeniowych wzmacniający zmianę

Ostateczny plan szkolenia zostanie dopasowany i zaprojektowany po audycie wewnętrznym na bazie analizy potrzeb przeprowadzonej wewnątrz organizacji przed rozpoczęciem procesu.